Blog Image

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Lokalrådsmøde d. 11. December 2019

Referater Posted on man, december 23, 2019 23:30

Lokalrådsmøde torsdag, den 11. december 18.00 – 22.00 i Hallen

Dagsorden

1. Besøg af Christian Rytter Valbak – orientering om Lokaldysten – Der arbejdes videre med projektet, vi vil gerne have foreningerne på banen, tager det op med dem på mødet i januar.

2. Godkendelse af dagsorden – Ok

3. Tjek og godkendelse af referat – Godkendt

4. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag

• Infohytten : Skolen vil gerne arbejde sammen med Lokalrådet ( info fra avisen)
• Damen : Der er kommet lys på Damen den ikke så skjønne spand arbejdes der på, den kan skjules bag en hæk, som skal rundt om skulpturen.
• Springvandet : Kommunen er sat på sagen med de ødelagte fliser.
• Bannerkunst : der arbejdes på sagen igen i 2020
• Bosætning : Vores markedsføringsplan til bosætningsvideoen, er nu ved at være klar til godkendelse.
• Der er inviteret til møde med alle foreningerne den 5. februar, hvor vi bl.a. skal tale om Lokaldyst, hvad vi laver i foreningerne osv. Mikael laver invitationen og udsender mail.

5. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning – bilag

• Der bliver sendt mail ud til Team frivillig om der er nogle der har lyst at hjælpe Frederik med tømning af byens skraldespande.
• Ny koordinator til affaldsindsamling tages op på næste møde
De gule stole bliver kørt ned til Ove Larsen hvor de bliver renoveret i løbet af vinteren.
• Nytårskur : Den 25. januar bliver der inviteret til nytårs kur for alle de frivillige der har gjort et godt stykke arbejde i 2019 – HJJ/GS/BS

6. Idebanken – drøftelse og beslutning

7. Nye projekter – fremdrift – drøftelse og beslutning

• Bannerkunst – borgerinddragelse : Vi beslutter til næste møde
• Vision 2023 – årets landsby : Vi arbejder på sagen men det er et stort projekt, derfor søger vi inspiration hos Tyge Mortensen, mere info på næste møde.
• Inspiration udefra – Tyge på begge projekter :

8. Orientering fra kommunale politiske udvalg

o Sundheds- og omsorgsudvalget
o Økonomi- og planudvalget
o Teknik- og miljøudvalget
o Kultur- og fritidsudvalget
o Arbejdsmarkedsudvalget
o Erhvervs-, vækst- og bosætningsudvalget
o Nyhedsbrev som ligasyd ??? – Debat.

9. Områdets institutioner – orientering evt. nyt : Intet nyt

10. Orienteringssager

• Økonomi : Kr. 62.130,24
• Konference 20. Januar – Landdistrikterne – Glyngøre : Karsten, Knud, Mikael og Hans Jørgen deltager
• Erik Steffensen – skiltelaug : Vi har fået henvendelse om flytning af – Hvis du boede her…..skiltene om de evt. kunne flyttes ned i jernstativerne, det blev nedstemt, de bliver hvor de er.

11. Evt.

• Næste bestyrelsesmøde
• 15.01.2020
• 19.02.2020
• 18.03.2020
• 15.04.2020
• 13.05.2020
• 17.06.2020
• Alle datoer kan tilrettes.

12. Slut – 22.00     December 2019/BSLokalrådsmøde d. 13. November 2019

Referater Posted on søn, december 01, 2019 20:55

Lokalrådsmøde torsdag, den 13. november 18.30 – 22.00 i Hallen

Vi startede med at byde velkommen til Knud Pedersen, som er trådt ind i Lokalrådet som suppleant da Dennis Knudsen har valgt at trække sig fra d.d.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt 
 • Godkendelse af referat – Godkendt
 • Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag  
 • Der arbejdes stadig på projekt lys på Damen som varmede sin ende over ilden.
  • Der kommer en bænk op ved springvandet, kommunens projekt, samtidig bliver der sat pullerter op, desuden bliver skiltet flyttet så indkørslen bliver bredere.
  • Vi arbejder videre med gode ideer til Wawy Banners projekt i det nye år
  • Vores markedsføringsplan til bosætningsvideoen, er nu ved at være klar til godkendelse.
  • Vedr. Bavnehøj, Lokalrådets arbejdsgruppe er sat på stand by, da der er kommet interesserede lejere ind i billedet.
  • Der arbejdes på en mere spændende og informativ velkomstpakke til nye tilflyttere.
  • Fars Køkken blev aflyst pga manglende tilslutning.
  • Der bliver et arrangement for Team frivillig i det nye år.
  • Lokaldysten i kommunen, der bliver inviteret til møde med foreningerne i januar Gitte sørger for udkast til invitation.
  • Karsten og Mikael får kørt stolene ind – Karsten får repareret dem der trænger.
  • Infoskiltet nede ved rundkørslen bliver malet og klargjort, Gitte sørger for teksten.
  • Bosætningsfilm tilbydes de erhvervsdrivende, der kunne have det ønske at køre den på skærm i deres butikker, de skal selv sørge for skærm, resten står Lokalrådet for.
  • Frederik vil gerne have et par stykker mere med i ”Skraldegruppen” vi får set på vores Team Frivillig liste, evt, tilmelding ved vores arrangement i januar
 • Status på opgaver
 • Affaldsindsamling 2020 Tovholder på denne tages op pånæste møde.
 • Idebanken
 • Vi indkalder til møde med alle foreningerne i det nye år.
 • Orientering fra kommunale politiske udvalg
 • Fordeling af udvalgSundheds- og omsorgsudvalget Økonomi- og planudvalget HJJTeknik- og miljøudvalget HØKultur- og fritidsudvalget GS & BSArbejdsmarkedsudvalget KRJErhvervs-, vækst- og bosætningsudvalget MM 
  • Der blev orienteret om hvad udvalgene arbejdede med lige pt.
 • Områdets institutioner – Intet nyt
 • Orienteringssager
 • Økonomi  – Kr. 63.031,24
  • Møde med Visit Herning –  HJJ orienterede
 • Evt. 
 • Næste bestyrelsesmøde – 11.12.kl. 18.00 i Hallen
 1.  Slut – 22.00                                                                                                  November2019/ BS


Bestyrelsesmøde d. 9 Oktober 2019

Referater Posted on ons, oktober 23, 2019 21:37

Lokalrådsmøde torsdag den 9. oktober 18.30 – 22.00 i Hallen

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt
 • Godkendelse af referat fra generalforsamling,-Godkendt
 • Evaluering på generalforsamling inkl. Tyges foredrag – Et rigtig flot fremmøde 30 personer, Thyge Mortensen var et godt valg til foredrag
 • Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag  
 • Infohytten – Erik holder øje med hytten, samt infomaterialet
  • Rundkørsler – Lyset er snart opsætningsklar
  • Springvandet – Vi tog endnu engang en snak omkring den.
  • Banner – De bliver taget ned i uge 43, pigen på vandtårnet får lov at gynge videre, cykler samt stole bliver sat ind for vinteren.
  • Flyt til Ikast Brande- Hjemmesiden går i luften nu, Flyt til Nørre Snede er lige på trapperne, Mikael er gået ind i arbejdsgruppen med bosætning, Mikael og Finn Bjertrup arbejder videre ang. præsentation til nye borgere
  • Bavnehøj Alle`- Der har været møde med kommunen, der er nedsat en arbejdsgruppe omkring dette.
  • Fars Køkken – Det bliver sendt ud i pressen, div. FB sider samt på skolens intranet, opstart d. 4. nov.
  • Koordinationsudvalget – Formænd for de 4 lokalråd samt landdistrikternes fællesråd holder møde d. 16. oktober, i Nørre Snede Hallen.
 • Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning – bilag  
 • Gule stole – Gitte og Dennis arbejder videre ang. renovering af stolene.
  • Nørresnede.dk – Ingen reklamer på denne side, men vi vil gerne have flere foreninger til at bruge den og vores landsbyapp.
  • Poser – Skal omdeles i uge 43
 • Idebanken – drøftelse og beslutning 
 • Der blev kommenteret på diverse ideer og projekter, men intet besluttet.
 • Konstituering af bestyrelsen –
 • Formand- Hans Jørgen Jensen
  • Næstformand – Mikael Mortensen
  • Kasserer – Gitte Solgaard
  • Sekretær – Britta Sørensen
  • Menigt medlem – Dennis Knudsen
  • Menigt medlem – Henrik Østergaard
  • Menigt medlem – Karsten R. Jensen
 • Orientering fra kommunale politiske udvalg
 • Fordeling af udvalg
 • Sundheds- og omsorgsudvalget DK
 • Økonomi- og planudvalget HJJ
 • Teknik- og miljøudvalget HØ
 • Kultur- og fritidsudvalget GS & BS
 • Arbejdsmarkedsudvalget KRJ
 • Erhvervs-, vækst- og bosætningsudvalget MM
 • Områdets institutioner – Intet nyt
 1. Orienteringssager
 • Økonomi – Kr. 48.744,18
  • Den lille Avis – drøftelse
 1. Evt. 
 • Næste bestyrelsesmøde – 13. november kl 18.30 i Nørre Snede Hallen
 1.  Slut – 22.00                                                                                                  oktober BS


Generalforsamling d. 25. september 2019

Referater Posted on søn, september 29, 2019 15:32

Referat:

 1. Valg af dirigent – Finn Bjertrup
 • Valg af referent – Britta Sørensen
 • De ca. 30 fremmødte startede med biksemad og spejlæg, derefter var der en times oplæg

v/ Thyge Mortensen, over emnet levende lokalsamfund og fællesskaber.

 • Kl. 19.30  Beretning ved formand – Hans Jørgen Jensen
 • Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt budget ved kasserer – Gitte Solgaard Andersen. Godkendt
 • Indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag er indkommet.
 • Valg af bestyrelse medlemmer 3 medlemmer på valg, Erik Steffensen, Lene Mølsted Zachariassen samt Henrik Østergaard, som ønskede genvalg. De to nye i bestyrelsen er Carsten R. Jensen og Mikael Mortensen. Valg af 1. suppleant Carsten Thomsen 2. suppleant Knud Pedersen. Valg af revisor Lene Mølsted  Zachariassen og Ole Nørgaard Andersen.
 • Der skal lyde en stor tak til Lene Mølsted Zachariassen og Erik Steffensen for deres store engagement i Lokalrådet.
 • Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt)

Der blev delt skemaer ud hvor man kunne skrive sig på til opgaver vedr. Lokalrådets

virke, vi takker for de mange tilmeldinger, samt det store fremmøde ved generalforsamlingen.

             Nørre Snede Lokalråd.Bestyrelsesmøde 19. September 2019

Referater Posted on tors, september 26, 2019 16:57

Lokalrådsmøde torsdag, den 19. September 19.00 – 21.00 i Hallen.

Fraværende: Britta Sørensen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat – godkendt

3. Generalforsamling 2019 – drøftelse og beslutning

· Gennemgang af dagsorden iht.vedtægter

o http://ns-lokalraad.dk/#home

o rettidig indkaldelse – ok

o dirigent – Finn Bjertrup

o vedtægtsændringer – ingen

o se vedtægter, der er styr på regnskab

o 3 er på valg, 2 stiller op til lokalrådet og 1 genopstiller.

· Praktik – opgaver

o Borddækning m.m.

o Entre – kontrol

o Kaffe og kagedame hvornår

o Afrydning til foredrag

o Afregning foredragsholder

o Stemmesedler

o Spisning kl.18 – er på plads

o Kaffe og kage – er på plads

· Foredragsholder – er booket og på plads

· Efter generalforsamling

o Film – bosætning

o Ideer – arbejdsopgaver – præsentation

o Tilmelding til team frivillig

o Tilmelding til arbejdsgrupper

o Tilmelding til arbejdsopgaver

4. Sensommermarked – evaluering

Ok med deltagelse.

5. Gadeteaterfestival – evaluering

Forløbet fint og ok deltagelse.

6. Møde med bosætningsudvalget i kommunen den 12.september – evaluering, HØ og HJJ orienterer.

7. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag

· Punkterne behandles i den rækkefølge, de har på Opgaveoversigten – nye projekter

· ES – infohytten kører af sig selv.

· ES – Lampen til ”damen der varmer sin ende over ilden”, er stadig under udarbejdelse.

· Fars køkken – GS orienterer.

8. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Turisme – Erik orienterer fra Visit Herning. Der vil inden for nærmeste fremtid blive støtte

9. Evt.

September2019/LMZNæste »